Tokyo Daigaku Monogatari
Equipe Técnica - Tokyo Daigaku Monogatari