The Imperial Coroner
Elenco - The Imperial Coroner
Wang Ziqi

Wang Ziqi

Xiao Jinyu
Zhao Yaoke

Zhao Yaoke

Leng Yue
Guo Qiucheng

Guo Qiucheng

Xue Zhucheng
Mu Huaihu

Mu Huaihu

Qin Luan
Lanya Shi

Lanya Shi

Princess Xiping
Wang Yanxin

Wang Yanxin

Xiao Jinli
Guo Jun

Guo Jun

Emperor