Esquadrão Especial Winspector
Elenco - Esquadrão Especial Winspector
Mami Nakanishi

Mami Nakanishi

Junko Fujino
Sachiko Oguri

Sachiko Oguri

Hissae Koyama
Masaru Ōbayashi

Masaru Ōbayashi

Shin'ichi Nonoyama
Yura Hoshikawa

Yura Hoshikawa

Yuki Ogawa
Ryo Yamamoto

Ryo Yamamoto

Minoro Koyama
Hiroshi Miyauchi

Hiroshi Miyauchi

Shunsuke Masaki
Masaru Yamashita

Masaru Yamashita

Liuma Ogawa/Fire
Shin'ichi Satō

Shin'ichi Satō

Toragoro Rokkaku