Dragon Descendant: Magic Dragon Charm
0,0
0 voto(s) Comentários

Dragon Descendant: Magic Dragon Charm

In order to release her father's seal, San Sheng, the daughter of the Dragon King, goes back 500 years to search for the Dragon Master, intending to change her father's sealed fate by killing him.

Detalhes do Filme
SituaçãoLançado
Titúlo Original降龙大师:魔龙咒
Estreia13/03/2020
Onde Assistir

By

Elenco
Chan Ho-Man

Chan Ho-Man

Xiu Yuan
Sheng Yinghao

Sheng Yinghao

Xiao Tian
Norman Chui

Norman Chui

Lung Guanghai
Kong King

Kong King

Hu Lou
Lu Xingyu

Lu Xingyu

Elder Chang Ji